सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : रौशन कुमार श्रीवास्तव (सूचना प्रविधि अधिकृत)

मोबाइल : 9845527560

इमेल : info@gaurmun.gov.np

facebook : https://www.facebook.com/gaurmun.gov.np